DS

 

ÁSZF letöltése DOC

ÁSZF letöltés PDF

 

WWW.BOOTE.HU  SUDÁR ANDRÁS EV   sudarand@gmail.com  ES338477,   HU64043708,

HU9733 Horvátzsidány Csepregi u.12, HU9733 Kiszsidány Major hrsz. 012/2

SWIFT: MKKB HU HB  IBAN:    -Ft- HU11 10300002-10626383-49030014     -Eur- MKB Iban HU37 10300002-10626383-48830017

Általános Szerződési Feltételek  új vitorlás hajók / yachtok, motoros hajók, csónakok értékesítésére

 1. Megrendelés / jogok és kötelességek átruházása

1.1.       A szerződés tárgya

A Vevő tudomásul veszi, hogy a gyártó az Értékesítő (Sudár András EV, továbbiakban Értékesítő) felé az egyes hajómodellek tekintetében a műszaki fejlődéssel arányos kisebb jelentőségű újítások jogát fenntartja, anélkül, hogy a már leszállított vagy megrendelés alatt álló  hajókon ezen újításokat köteles volna végrehajtani. A jogszabályi előírás alapján végzendő újítást az adott jogszabály hatósági aktus hatálybalépésétől kezdődően alkalmazandó. Ha a Vevő nem a bemutatott raktárkészletből választ hajót, akkor a hajó más államból, gyártásból rendeltnek minősül.

1.2.       A Szerződés azon a napon lép hatályba, amelyen a Vevő az előleget az Értékesítő pénztárába befizette, vagy annak bankszámláján azt jóváírták.

1.3. A szerződésbe foglalt jogok és kötelezettségek kizárólag a szerződést aláíró Vevőt személyesen illetik meg, azok nem engedményezhetők és ruházhatók át. Az Értékesítő nem a gyártó képviselője, kizárólag az Értékesítő felel az általa vállal kötelezettségekért.

 2. Árak

2.1. Az adásvétel tárgyának vételára az értékesítő által készített árajánlatban szereplő összeg, mely nem tartalmazza az egyéb költségeket. A Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a bruttó vételár legfeljebb bruttó 8%-al növekedhet (Ármódosítás) amennyiben a hajó megrendelése és a rendelkezésre állás értesítés kiküldése között a Magyarországra történő vízijármű importot vagy értékesítést terhelő valamely vám, adó vagy egyéb közteher emelkedik.

2.2. Az ármódosítás tényéről és annak pontos összegéről az Értékesítő legkésőbb a rendelekezésre állás értesítőben köteles írásban értesíteni a Vevőt, pontosan megjelölni annak okát. Ha az Ármódosítás a 8%-ot meghaladja, az Értékesítő az erről szóló értresítésben nyolc naptári nap határidőt ad arra, hogy a Vevő nyilatkozzon  az Ármódosítás elfogadásáról. Amennyiben a Vevő a megadott határidőn belül nem nyilatkozik, a felek úgy tekintik, hogy a szerződés az erről szóló értesítés megküldésétől számított tizenötödik munkanappal megszűnik és az Értékesítő az előleget az erről szóló értesítés megküldésétől számított tizenöt munkanapon belül megküldi a Vevőnek.

 3. Fizetés / késedelmes fizetés /

3.1. A vételár és a járulékos teljesítések ellenértéke az adásvétel tárgyának átadása előtt 5 (öt) nappal, de legkésőbb a rendelkezésre bocsátásra vonatkozó tájékoztatás megküldését követő 8 (nyolc) naptári napon belül  fizetendő átutalással.

3.2. Gyártásból rendelt hajók esetén a vételár és a járulékos teljesítések ellenértéke a gyártás készrejelentését követő 3 (három) munkanapon belül fizetendő, átutalással.

 4. Tulajdonjog fenntartása

4.1. Az adásvétel tárgya feletti tulajdonjogot a szerződésben meghatározott teljes vételár beérkezéséig fenntartjuk. A Vevő nem rendelkezhet a tulajdonjog-fenntartással terhelt dolog felett.

4.2. Harmadik fél, különösen a bírósági végrehajtó tulajdonjog-fenntartással terhelt dologhoz való hozzáférése esetén felhívjuk a Vevő figyelmét az Értékesítő tulajdonjogára, akit haladéktalanul értesíteni kell.

4.3.  A Vevő szerződésellenes magatartása, különösen késedelmes fizetés esetén az Értékesítőnek jogában áll a tulajdonjog-fenntartással terhelt dolgot saját költségére visszavenni. A tulajdonjog-fenntartással terhelt dolog visszavétele illetve Értékesítő általi lefoglalása nem jelent a szerződéstől való elállást.

5. Átadás

5.1 Az Átadás helyét raktáron lévő hajók esetében közös megegyezéssel határozzak meg a Vevő és az értékesítő. Gyártásból rendelt hajó átadási helye és határideje a gyártó által előrejelzett időpont. A Vevő elfogadja az ott megjelölt határidő előtti átadást is. Az átadás időpontjáról az Értékesítő az Átadási Értesítésben e-mailben értesíti a Vevőt. Az átadási értesítés átvettnek tekintendő, a küldést követő harmadik napon.

5.2. A Vevőnek jogában áll a rendelkezésre állásra vonatkozó tájékoztatás megküldésétől számított 8 naptári napon belül megvizsgálni az adásvétel tárgyát a megállapodás szerinti átvételi helyen, és köteles e határidőn belül átvenni azt. Amennyiben a Vevő késlekedik az átvétellel, köteles tárolási díjat fizetni, amelynek mértéke napi 80 euro/hajó.

5.3. Az átadási értesítést legkésőbb a gyártó által előrejelzett átadási időpontban megküldi az Értékesíő a Vevőnek. A szállítás határideje legfeljebb két hónappal meghosszabbítható amennyiben a Vevő a megrendelést módosítja, illetve ha a gyártónál, a beszállítóinál illetve alvállalkozóinál, vagy az eladónál felmerült az ÁszF 5.4. szerinti igazolt vis maior. A belföldről történő szállítás esetén a szállítás határidő indokolt esetben legfeljebb egy hónappal hosszabbítható meg, ebben az esetben az Értékesítő írásban tájékoztatja a Vevőt.

5.4. A Felek megállapodnak abban, hogy az Értékesítő mentesül minden, a szerződésből eredő felelősség és így a késedelem illetve hibás teljesítés jogkövetkezményei alól, ha őt valamely vis maior eset, vagy más akaratától független ok akadályozta meg a szerződésszerű teljesítésben. Vis maiornak minősül különösen a gyártó gyár által elszenvedett gyárleállás, a gyártót, vagy fuvarozót érintő sztrájk, kollektív munkaügyi vita, munkabeszüntetés, természeti csapás, tűz, árvíz, háború, polgárháború, terrorcselekmény, mindennemű polgári zavargás, fegyveres konfliktus, törvényhozási, vagy kormány intézkedés, vagy más az értékesítő, vagy a gyártó akaratától független, előreláthatatlan külső ok.

 6. Elállás  

A jelen szerződéstől a felek közös egyetértésével való elállás esetén a Vevő köteles az Értékesítőnek lelépési díjat fizetni, amelynek mértéke a teljes vételár 35%-a. Ugyanez érvényes abban az esetben is, ha az adásvétel tárgyát a rendelkezésre állásra vonatkozó tájékoztatás megküldésétől számított 10 naptári napon belül nem szállítja el és az Értékesítő 14 napos utólagos elviteli határidőt szabott meg számára, illetve ha az Értékesítő abból az okból állt el a szerződéstől, hogy a Vevő nem szállította el az adásvétel tárgyát. Ezzel szemben a Vevő a teljes vételár 50%-ának megfelelő lelépési díjat köteles fizetni az Értékesítőnek abban az esetben, ha olyan hajóról van szó, amelyet a Vevő  megrendelésének teljesítése céljából rendelt meg az Értékesítő a gyártó üzemben. Ilyen esetben a szerződő felek egyetértenek abban, hogy a megemelt lelépési pénzre a magas kockázat és költségek miatt van szükség, amelyeket az Értékesítő például a szállítás, a devizaárfolyam-ingadozások és a járulékos készletezés miatt vállal.

 7. Világítás, méret- és súlyadatok

7.1. A felszerelt világító berendezések más államokból importált hajóknál nem mindig felelnek meg a magyar és a német belvizeken, illetve a nemzetközi tengeri vizeken érvényes rendelkezéseknek. Minden esetben a Vevő kötelessége, hogy a hajó használata előtt tájékozódjon a vonatkozó hatályos vízjogi rendelkezésekről és átszereltesse a világító berendezéseket. A Vevőnek lehetősége van arra, hogy a hajó Értékesítő által történő kiszállítása előtt az esetleges nem engedélyezett világítást leszereltesse.

7.2. A prospektusokban megadott méret- és súlyadatok megközelítő adatok. Egyes hajók méreteiben és súlyadataiban előfordulhatnak eltérések. Ugyanígy előfordulhatnak műszaki változások, vagy változtatások a kivitelezés részleteiben. Az ilyen eltérések a prospektushoz, a vásárlás kiállítócsarnokban megtekintett tárgyához vagy az eredetileg egyeztetett kivitelhez képest, amelyek a gyártó hatáskörébe tartoznak, és amelyek az Értékesítő előtt a szerződéskötés időpontjában nem voltak ismeretesek, s amelyek nem veszélyeztetik és nem is korlátozzák jelentősen a használhatóságot, nem jogosítják fel a Vevőt a szerződéstől való elállásra, sem pedig csökkentett vételár iránti igény támasztására.

 8. Jótállás

8.1. Hiányosság vagy hiba fellépése esetén jogunkban áll a hiányosság megszüntetése, vagy pótlólagos szállítás mellett dönteni. A hiányosság megszüntetése esetén kötelesek vagyunk minden a hiányosságmegszüntetés céljából felmerült költséget viselni, amennyiben ezeket nem növeli az adásvétel tárgyának más helyszínre szállítása a teljesítés helyszínéhez képest.

8.2. A nyilvánvaló hiányosságokról haladéktalanul, legkésőbb azonban a kiszállítástól számított két héten belül írásban tájékoztatni kell az Értékesítőt. A hibás vagy hiányos kiszállított tárgyakat abban az állapotban, amelyben a hiba megállapításának időpontjában voltak, megtekintésre az Értékesítő rendelkezésére kell bocsátani. A fenti kötelezettségek elmulasztása az Értékesítővel szemben támasztott garanciális igények kizárását vonja maga után.

8.3. A Vevő fentieket meghaladó igényei, különösen a hibás teljesítés, a szerződéskötéskor történt eladósodás és nem megengedett cselekmény miatti kártérítési igények beleértve a Vevő elmaradt nyereség miatti vagy egyéb vagyoni kárát nem érvényesíthetők sem az Értékesítővel, sem a teljesítésben ill. intézésben segédkező személyekkel szemben, amennyiben a kár nem szándékosság vagy súlyos gondatlanság miatt keletkezett. Ez nem érvényes az olyan biztosítások esetén, amelyek a Vevő számára biztosítékul szolgálnak a hibák következtében fellépő károk kockázata ellen.

8.4. A jótállás időtartama két év, amelynek kezdete az adásvétel tárgyát képező dolog átvételi dátuma. Ugyanez a határidő érvényes a hiányosságok következtében fellépő károk pótlására vonatkozó igények esetén is, feltéve, hogy nem, meg nem engedett cselekményekből eredő igényeket kívánnak érvényesíteni. Ettől eltérő módon egy év az elévülési idő, ha a Vevő közjogi személy, közjogi különvagyon, vagy olyan vállalkozó, aki a szerződéskötéskor iparszerű vagy önálló szakmai tevékenységének körében jár el.

8.5. Az előbbiekben ismertetett jótállási szabályok nem érvényesek használt tárgyakra vagy új hajókon vagy vontatmányokon található használt tartozékokra, amelyeket jótállás nélkül szállítunk.

8.6. Különleges jótállási rendelkezések vonatkoznak a GFK műanyag feldolgozására: A hajótest GFK műanyagból áll (üvegszál erősítésű kompozit), amely kézzel készül, a méretbeli eltérések ezért nem zárhatók ki és nem képviselnek hiányosságot. A felületet nem lakkozzák, hanem  festik. Ezért a felületminőség nem hasonlítható össze egy lakkozott felületével. A következő hibák fordulhatnak elő, amiket a Vevő elfogad, ennélfogva nem jelentenek hibát és nem jogosítanak a vételár csökkentésére: karcolások, amelyek a formából való kiemelés során keletkeztek vagy a szállítási rögzítésből adódnak, boltosodás, repedések, légbuborékok vagy lyukak, amelyek már megvannak vagy később keletkeznek, színeltérések vagy foltok. Kifogástalan felületet csak utólag felhordott lakkréteggel lehet elérni. A Vevőnek a szerződés megkötése előtt lehetősége van megtekinteni a megvásárolt hajót vagy egy ugyanattól a gyártótól származó hajót az Értékesítőnél. Ennek során lehetősége van képet nyerni a kidolgozás minőségéről.

Ez a tényállás a Vevő előtt ismeretes és ezért apró hiányosságok vagy kidolgozási hibák nem jogosítják fel a vételár módosítására vagy csökkentésére. A Vevő tudomással bír arról, hogy a felragasztott díszítőcsíkok és a matrica-design rövid élettartamú és nem is lehet más. Leválás vagy elálló sarkok és peremek esetén az Értékesítő nem köteles a jótállás keretei közt azok javítására. A Vevőnek lehetősége van a hajó kiszállítása előtt eldönteni, hogy kívánja-e a matricák felhelyezését. A felragasztott díszítőcsíkok alatt lehetnek nem egyenes vonalú, ill. színben eltérő választóvonalak, felületek: ilyenkor nem rejtett hiányosságról van szó. Azoknak az ügyfeleknek, akik folyamatosan a vízben tartják a hajójukat (tartósan vagy szezonálisan), vízálló, algagátló védőréteggel kell azt ellátniuk saját költségükre. Ha ezt elmulasztják és a gelcoat rétegben hólyagosodást észlelnek, azt az Értékesítő nem köteles javítani.

8.7. Felső fedélzetre / sprayhood-ra ablaklemezekre és szélvédőkre vonatkozó különleges jótállási feltételek: Megfelelő felár ellenében lehetőség van ún. sprayhood felső fedélzet vagy vitorlavászon megrendelésére is. Itt csupán az időjárás elleni védelemről és nem vízhatlan hajóborításról van szó (pl. tartósan vízen lévő hajók számára). A varratoknál, illesztéseknél vagy cipzáraknál áthatolhat a víz. Ugyanez érvényes a szélvédőkre és az ablaklemezekre, a kereteket is beleértve. Sok különálló alkatrészről van itt szó, amelyeket összeillesztenek. Ezeken a helyeken bejuthat a víz. A megállapodás szerint az ilyen vízbehatolási jelenségek a felső fedélzeteken és szélvédőkön az előzőekben ismertetett jótállási szabályok (6. pont) értelmében nem számítanak hibának.

 9. Teljesítési hely és illetékes bíróság

9.1. A teljesítési hely az Értékesítő székhelye.

9.2. Az Értékesítővel fenntartott üzleti kapcsolatból származó valamennyi jelenlegi és jövőbeli igény esetén, beleértve a váltó- és csekk-követeléseket, kizárólagosan az Értékesítő székhelye szerinti bíróság illetékes.

9.3. Ugyanez a bíróság az illetékes akkor is, ha a Vevő belföldön nem rendelkezik általános illetékességű bírósággal, a szerződéskötést követően lakhelyét vagy álladó tartózkodási helyét belföldről áthelyezi, vagy lakhelye vagy állandó tartózkodási helye a panaszemelés időpontjában ismeretlen.

10. Záró rendelkezés: Amennyiben a fenti üzleti feltételekben foglalt valamely rendelkezés hatálytalan vagy végrehajthatatlan, vagy azzá válik, az a fentiekben foglalt többi feltétel hatályát nem érinti.

 

Dátum: Horvátzsidány 2008-10-13